ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดศูนย์พักคอยแห่งแรกของเชียงใหม่ เทศบาลหนองป่าครั่งควักเงินไม่ถึงแสนบาท ปรับปรุง รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย พร้อมรับผู้ป่วยสีเขียวได้อย่างมีมาตรฐาน

575

พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดศูนย์พักคอยแห่งแรกของเชียงใหม่ เทศบาลหนองป่าครั่งควักเงินไม่ถึงแสนบาท ปรับปรุง รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย พร้อมรับผู้ป่วยสีเขียวได้อย่างมีมาตรฐาน

วันที่ 27 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. ที่อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวกครกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation : CI) โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมกับผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองท้องที่ อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด
นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า สถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการแพร่ระบาดระรอกใหม่ ในหลายพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และในขณะนี้มีความจำเป็นจะต้องมีสถานที่พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเป็นท้องถิ่นหนึ่งที่มีความพร้อมในการที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย ด้วยความพร้อมที่มีสถานพยาบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งโดยศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงจัดทำโครงการจัดระบบศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation :CI) เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักอาศัยระหว่างรอเตียงว่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน
นอ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในการดำเนินการตามโครงการฯ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลฯ จึงนำมาจัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักฯ โดยมีแพทย์และพยาบาลซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเป็นผู้ดูแลกรณีที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานบ้านงานครัว , วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 75,880 บาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ งบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 11,650 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,530 บาท เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆ ท่าน ของตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งดูจากสถิติแล้วพบว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งไม่ปรากฎมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ นับว่าเป็นความสำเร็จโดยความร่วมมือของทุกๆ คน สำหรับศูนย์กักตัวของเทศบาลตำบลหนองป่าครั้ง หรือ Community Isolation : CI เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่จะควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการก็จะสามารถเข้ามาอยู่ในสถานที่ศูนย์กักตัวแห่งนี้ได้ ประโยชน์ทางหนึ่งคือ จะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลสนามที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวได้ โดย CI จะเป็นส่วนที่จะรับดูแลกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการได้ กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการเมื่อเข้าสู่ CI ก็จะได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์

“ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือ การแยกผู้ป่วยโดยไม่ทำให้ผู้ป่วยห่างไกลจากสถานที่ที่คุ้นเคย เป็นพื้นที่ที่พำนักของตัวเอง ฉะนั้นขวัญ กำลังใจจะดีกว่าที่ต้องไปอยู่ไกลๆ เมื่อขวัญกำลังใจดีการดูแล การรักษาก็จะเกิดประโยชน์ การดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งซึ่งทำเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีขวัญและกำลังใจตัวเองเมื่อเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งน่าจะเป็นเทศบาลตำบลแห่งเดียวของเชียงใหม่ที่มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง เชื่อว่าศูนย์ CI แห่งนี้จะสามารถบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี มีมาตรฐานทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้”

Facebook Comments