‘ดอยสะเก็ด’ ประกาศ! ห้ามรวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า ในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และคันคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

349

‘ดอยสะเก็ด’ ประกาศ! ห้ามรวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า ในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และคันคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอดอยสะเก็ด ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอดอยสะเก็ด ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและคันคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทุกอําเภอรวมถึงในพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด ประกอบกับจากการออกตรวจตราควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าหน้าที่ พบว่ามีประชาชนบางกลุ่ม นัดหมายกันไปนั่งรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มกินกันบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและบริเวณคันคลองชลประทาน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขตพื้นที่ตําบลลวงเหนือต่อเนื่องกับตําบลเชิงดอย ซึ่งกรณีดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 60/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (3) (6)

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอดอยสะเก็ด จึงประกาศห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและบริเวณคันคลองชลประทานในพื้นที่ตําบล ลวงเหนือและตําบลเชิงดอยโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอําเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอดอยสะเก็ด

Facebook Comments