มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19

1251

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข และอาจส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทํางานในพื้นที่ดังกล่าว กลับมายัง ภูมิลําเนามากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 14 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จึงเห็นสมควร ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ข้อ 1 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา ทั้งนี้ หากอาจารย์และนักศึกษา มีความพร้อม และประสงค์ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (On-site) ให้หัวหน้าส่วนงานเป็น ผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และรายงานข้อมูลให้อธิการบดีทราบ (ผ่านสํานักทะเบียนและประมวลผล) ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การสอบกลางภาคการศึกษา

ให้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นหลัก เว้นแต่มีกรณีจําเป็นที่ต้องเลื่อนสอบหรือ จัดสอบในรูปแบบออนไซต์ (On-site) ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และรายงานข้อมูล ให้อธิการบดีทราบ (ผ่านสํานักทะเบียนและประมวลผล) ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และต้อง ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง เคร่งครัด

การสอบไล่

อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดสอบได้ทั้งในรูปแบบออนไซต์ (On-site) ออนไลน์ (Online) หรือ พิจารณาวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบ ล่วงหน้า และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

blankblank