อย. แจงวัคซีน “ซิโนแวค” เป็นเจลใส เหตุเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็นเกินไป พบมีจำนวน 110 ขวด สั่งเรียกเก็บคืนทันที ย้ำวัคซีนมีคุณภาพมาตรฐาน

409

อย. แจงวัคซีน “ซิโนแวค” เป็นเจลใส เหตุเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็นเกินไป พบมีจำนวน 110 ขวด สั่งเรียกเก็บคืนทันที ย้ำวัคซีนมีคุณภาพมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานจุดฉีดวัคซีน 1 แห่ง รุ่นการผลิต C202105079 เลข ทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มี ลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่ หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบวัคซีนจํานวน 110 ขวด ยังไม่ผ่านการฉีดและเรียกเก็บคืนทันที และ ไม่ได้รับรายงานจากจุดฉีดอื่น พร้อมส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ำวัคซีนโควิด-19 มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย อย. พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษา และการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตํารับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย. จึงเห็นควรให้ แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรค ซึ่ง ระบุคําแนะนําสําหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของ บริษัท Sinovac Life Sciences จํากัด ให้เก็บไว้ที่ชั้น กลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ทั้งนี้ การขนส่งวัคซีนโควิด-19 มีมาตรฐานการขนส่ง การเก็บรักษา จากต้นทางถึงปลายทาง มีตัวเช็ค อุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นเก็บวัคซีนที่มีความเย็นพอเหมาะ และไม่เย็นเกินไป ก่อน การฉีดวัคซีน จะต้องมีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง และการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทุกจุด มีการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

Facebook Comments