blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ เตรียมเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. นี้ พร้อมตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด 

เชียงใหม่ เตรียมเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. นี้ พร้อมตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด 

-

เชียงใหม่ เตรียมเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. นี้ พร้อมตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด 

วันนี้ (1 มิ.ย. 64) ที่ห้อง poc ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงประเด็นการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาธิการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในที่แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32/2564 ว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษา (New Normal) ขึ้น และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 71/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 9) เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษา (New Normal) โดยได้กำหนดมาตรการหลัก 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของ การเตรียมพร้อมของอาคารสถานที่ ความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน รวมไปถึงการตรวจสอบประวัติความเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่การคัดกรองและกักกันตัวเอง 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน ตลอดจนการสร้างความตระหนัก การรับรู้ในมาตรการแนวทางปฏิบัติ แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในส่วนมาตรการการเปิดภาคเรียน ได้ให้สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ความรุนแรงการระบาดของโรค และมาตรการติดตามและรายงานผล เพื่อให้การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น มีสถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอเรื่องขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 574 โรงเรียน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียน มีมติไม่เห็นชอบให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On Site แต่สามารถจัดการเรียนการสอนใน 4 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Demend, On Hand) ได้

ในส่วนของโรงเรียนที่มีหอพักนอน ได้ดำเนินการสำรวจโรงเรียนที่มีหอพักนอน จำนวน 133 แห่ง และ ได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่องกักตัวของนักเรียนพักนอนก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นักเรียนพักนอนและครูผู้ดูแลนักเรียน รายงานตัวและกักตัวก่อนเปิดภาคเรียน 14 วัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 9) เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษา (New Normal) และคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการเตรียมความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจบุคลากรในสังกัด ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 โดยความสมัครใจ ทั้งหมด 19,325 คน สมัครใจขอรับวัคซีน 10,043 คน ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 คน โดยวางแผนการจัดสรรการฉีดวัคซีน ดังนี้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอสันทราย สันกำแพง และสารภี มีจำนวนครูและบุคลากรที่สำรวจทั้งหมด 8,661 คน สมัครใจขอรับวัคซีน 4,636 คน หน่วยฉีดคือโรงพยาบาลนครพิงค์ กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 วันละ 2,000 คน รวมทั้งสิ้น 4,000 คน โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเข็มที่ 2 จะเริ่มในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแสดงนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแผนการฉีดต่อไป จำนวน 1,000 คน คืออำเภอฝาง หน่วยฉีดคือโรงพยาบาลฝาง กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลฝาง จำนวน 500 คน และอำเภอหางดง หน่วยฉีดคือโรงพยาบาลหางดง จำนวน 500 คน ซึ่งกำหนดการฉีดจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!