เตรียมตัวเช็ค!! ผลประกาศสิทธิ “เราชนะ” กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน กลุ่มทบทวนสิทธิ และทุกกลุ่ม 21 พ.ค. นี้ ก่อนรับโอนวงเงินสิทธิ ใช้ได้ทันที 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 

blank

เตรียมตัวเช็ค!! ผลประกาศสิทธิ “เราชนะ” กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน กลุ่มทบทวนสิทธิ และทุกกลุ่ม 21 พ.ค. นี้ ก่อนรับโอนวงเงินสิทธิ ใช้ได้ทันที 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 

blank

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 13 พ.ค. 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป
 ทางเว็บไซต์ http://www. เราชนะ .com
 Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลข 02-111-1122
 ผู้ผ่านคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรก 8,000 บาท วันที่ 22 พ.ค.
รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท โอนวันที่ 28 พ.ค. รวม 9,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2564
สำหรับประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ
โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงการทบทวนสิทธิในกรณีอื่นๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์เราชนะ หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย ล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 205,897 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิเดิม (7,000 บาท) จำนวน 25.6 ล้านคน โดยใช้จ่ายผ่านร้านค้า และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม มากกว่า 1.3 ล้านกิจการ
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์