รองปลัดกระทรวงดีอีเอส ลงพื้นที่ภาคเหนือตรวจโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

186

รองปลัดกระทรวงดีอีเอส ลงพื้นที่ภาคเหนือตรวจโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

588806

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์    รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)     เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด   (Open Access Network)   และโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2564  โดยมี   ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ พร้อมด้วย   นางกุลธิดา นาถะพินธุ  ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือที่ 1   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)   และคณะตัวแทนผู้บริหารภายใต้กระทรวงดีอีเอส จาก บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) และสำนักงานไปรษณีย์ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

588807

588809

การดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด  (Open Access Network) เป็นการเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้าเชื่อมต่อ      เพื่อไปให้บริการยังบ้านเรือนประชาชน ลดความซ้ำซ้อนในการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุนการคิดค่าบริการกับประชาชน     เพิ่มโอกาสให้กับประชาชน  ชุมชน  หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงให้มีโอกาสในการเข้าถึง

588813

588814

บริการของภาครัฐ  และโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.)   เป็นการพัฒนาประชาชนที่มีจิตอาสาและมีความสนใจด้านดิจิทัล เพื่อเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ   การใช้งานด้านดิจิทัลที่ถูกต้อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหา สร้างโอกาสในการเรียนรู้และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ตามนโยบายของรัฐบาล

588810

588808

588816

 

588811588819588820