เชียงใหม่ ผ่อนคลายมาตรการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่ยังต้องคงมาตรการป้องกันโควิด-19

481

เชียงใหม่ ผ่อนคลายมาตรการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่ยังต้องคงมาตรการป้องกันโควิด-19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ตามสภาพของพื้นที่สถานการณ์ที่ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ต่อไป แต่ให้ปรับเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นได้เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

ข้อ 2 การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรม ทำบันทึกข้อตกลงในการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคกับศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ ก่อนจัดกิจกรรม

ข้อ 3 การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน หากมีความจำเป็น ในการจัดกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ โดยต้องยื่นแผนการจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการจัดกิจกรรม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นยิ่งยวดให้ยื่นได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ พิจารณาว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดหรือไม่

ข้อ 4 การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นและมาตรการคัดกรองโรคสูงสุดตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการอนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

158756406 304008164577613 5755810774689231265 o
159971531 304008157910947 2945762363648629090 o

Facebook Comments