สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการได้ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด

1170

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการได้ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้มาตรการที่ ศบค. กำหนด และมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

lmUEPq.jpg

1. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 11/2564
2. ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง เปิดให้บริการได้ตามที่กฎหมายกําหนด ภายใต้มาตรการป้องกัน ตามที่ ศบค.กําหนด และ มาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
– จัดให้มีและเปิดระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 ACH (Air Change per Hour) ตามมาตรฐานของทางราชการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ
– ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เท่านั้น งดการลงทะเบียนด้วยการเขียนในสมุด หากมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ประกอบการบันทึกชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เก็บไว้
– ให้ทําป้ายโดยมีสาระสําคัญ ได้แก่ จํานวนพื้นที่ให้บริการโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร จํานวนผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ (4 ตารางเมตรต่อ 1 คน) จํานวนผู้เข้าใช้บริการขณะนั้นกี่คน และ จํานวนคงเหลือที่สามารถให้บริการได้ เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ
– ตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรฐานของ ศบค.
3. หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 ตาม พรบ.โรคติดต่อ หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
4. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
Facebook Comments