Home ข่าวทั่วไทย ก.พ. ชี้แจง! กรณีผู้ที่สอบผ่านภาค ก. สามารถบรรจุข้าราชการได้เลย โดยไม่ต้องสอบภาค ข.

ก.พ. ชี้แจง! กรณีผู้ที่สอบผ่านภาค ก. สามารถบรรจุข้าราชการได้เลย โดยไม่ต้องสอบภาค ข.

-

ก.พ. ชี้แจง! กรณีผู้ที่สอบผ่านภาค ก. สามารถบรรจุข้าราชการได้เลย โดยไม่ต้องสอบภาค ข.

     สํานักงาน ก.พ. ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) นั้น

สํานักงาน ก.พ. ขอชี้แจงข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

  1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป ที่ดําเนินการจัดสอบ โดยสํานักงาน ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่สอบภาค ก. แล้ว หากสอบผ่าน ผู้นั้นจะได้รับ หนังสือรับรองผลการสอบจากสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําไปใช้สําหรับสมัครสอบกับส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่าง และประสงค์จะเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ค.) ต่อไป
  2. กรณีที่ส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามความจําเป็น เป็นการเฉพาะ สามารถดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่มีผลการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้ และเมื่อดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) แล้วเสร็จ สํานักงาน ก.พ. ก็จะจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้ดําเนินการ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่สนับสนุนการจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทความต้องการในการจ้างงานของส่วนราชการยิ่งขึ้น

Must Read

โครงการคนละครึ่ง 3 วันแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดกว่า 502.9 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า โดยในช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค.2563 มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563...
error: Alert: Content is protected !!