เชียงใหม่ประกาศ! แนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (อัปเดตล่าสุด 8 มิ.ย.)

blank

เชียงใหม่ประกาศ! แนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (อัปเดตล่าสุด 8 มิ.ย.)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนในจังหวัด ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า

จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบ และระเบียบสําหรับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้อง กับข้อกําหนดดังกล่าว จึงขอแจ้งมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อําเภอทุกอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อเป็นมาตรการในการ ปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ CM-ชนะ ผู้เดินทางจะได้รับข้อความตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แสดงข้อมูลตามแบบ ชม.1/ชม.2 พร้อมทั้ง QR code เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านช่องทางเข้าจังหวัด (สามารถพิมพ์เอกสาร หรือแสดง QR code จากหน้าจอโทรศัพท์ได้)

2. เจ้าหน้าที่ประจําด่านกดยืนยันการเข้าพื้นที่จากข้อมูลที่ได้จากการ scan QR code

3. กรณีผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วันที่ผ่านมา ให้ดําเนินการจัดให้เข้าพักในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) หรือโรงแรมที่ผ่านการประเมินและรับรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (Hotel Quarantine)

4.กรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ป่วยใน 28 วันที่ผ่านมา ให้ดําเนินการ ดังนี้

4.1 ผู้เดินทางที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนําโรคแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 หากมีความพร้อมในการกักกันตนเอง ณ ที่พํานัก ให้กักกันตนเอง ณ ที่พํานัก (Home Quarantine) หรือ คุมไว้สังเกตอาการ (Control for Observation) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

กรณีที่ 2 หากไม่มีความพร้อมในการกักกันตนเอง ณ ที่พํานัก ให้ดําเนินการจัดให้เข้าพักในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) หรือโรงแรมที่ผ่านการประเมินและรับรองจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด (Hotel Quarantine)

4.2 ผู้เดินทางที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่พบเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็น พาหะนําโรค ไม่ต้องกักกันตนเอง แต่ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที

5. กรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยใน 28 วันที่ผ่านมา ไม่ต้องกักกันตนเอง แต่ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที

6. แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยหรือ เป็นพาหะนําโรค ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

6.1 ตรวจยืนยันพบไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กําหนด

6.2 มีประวัติการเดินทางหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อหรือสัมผัสเชื้อจาก บุคคล/พื้นที่บริเวณที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในระยะ 28 วัน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่

6.3 กรณีมีเหตุผลทางราชการหรือมีกิจธุระที่มีความจําเป็น ให้เจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อสามารถอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้นได้ ภายใต้มาตรการส่วนบุคคล ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ สามารถเดินทางกลับจังหวัดต้นทางได้

6.4 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน สามารถใช้ ดุลยพินิจดังกล่าวประกอบกับแนวทางที่ชุมชนได้วางหลักเกณฑ์เฉพาะพื้นที่ได้

blank blank blank