มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

777
มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  1. ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง

ดําเนินการกรณีไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือไม่มีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ต้องถูกคุมตัว กักไว้สังเกตอาการ 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เขียงใหม่ เชียงใหม่กําหนด [โรงแรมนครา บูติค เชียงใหม่/โรงแรมเมฟลาเวอร์/ โรงแรมไชยา] โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้กํากับควบคุม

– กรณีมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือมีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ให้กักตนเองในที่พํานักหรือที่พัก 14 วัน โดยมี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ /หน่วย ปฏิบัติการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง /กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กํากับควบคุม

  1. คนไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี) /จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส /และจังหวัดภูเก็ต เข้ารจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง

ดําเนินการ ให้กักตนเองในที่พํานักหรือที่พัก 14 วัน โดยมี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ /หน่วยปฏิบัติการที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง /กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กํากับควบคุม

  1. คนไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ 2 และไม่ได้เดินทางมาจากจังหวัลกลุ่มเสี่ยง ประสงค์เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่

ดําเนินการ ต้องถูกคัดกรองทุกคน

  1. คนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อตรวจวัดไข้ โดยไม่ต้องกรอกแบบ ม.2
  2. คนที่ไม่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อตรวจวัดไข้ และ กรอกแบบ ชม.2

**หากบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่ส่งไปยังสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด**

100051501 287281029328022 2138909398628564992 n
100522476 287280979328027 8303510429984882688 n
100630475 287281009328024 3824859584737050624 n