เริ่มแล้ว! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ‘โควิด-19’

8413

เริ่มแล้ว! ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยล็อตแรก ลูกจ้าง ม.33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ‘โควิด-19’

        มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนในวันนี้ (20 เมษายน2563) ว่ากระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมได้เร่งดําเนินการหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวง “การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจาก การระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563” ให้ประกันสังคมจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตน มาทํางาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคําสั่ง ของทางราชการ ซึ่งทําให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้าง

     เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนาม ในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนกลุ่มแรก ได้รับเงินก้อนแรก ในวันนี้ 20 เมษายน 2563 ทั้งนี้สํานักงานฯ จะทยอย จ่ายเงินให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนต่อไป ผู้ประกันตนดังกล่าวสามารถยื่นขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. การยื่นขอรับผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for Sso benefits) โดยผู้ประกันตนต้องกรอก แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

  2. การยื่นขอรับด้วยวิธีปกติ ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูลพร้อมสําเนา หน้าบัญชีธนาคาร จัดส่งในช่องทางดังต่อไปนี้

– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ – ส่งเอกสารทางโทรสาร (Fax) ของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ – ส่งทาง e-mail ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากําหนด หรือ – ส่งทาง LINE ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากําหนด

ส่วนของนายจ้างต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 โดยผ่านช่องทาง ออนไลน์หรือวิธีการติดต่อกับสํานักงานประกันสังคมดังกล่าวข้างต้น

      ต่อคําถามที่ว่าเงินกองทุนประกันสังคมเพียงพอในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุ สุดวิสัยหรือไม่และสํานักงานประกันสังคมมีแผนรองรับอย่างไร นายทศพลได้ให้ข้อมูลว่า สํานักงาน ประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน ในปัจจุบันเงินกองทุน ประกันสังคมในส่วนของกรณีว่างงานมีอยู่จํานวน 1.6 แสนล้านบาท สํานักงานได้เตรียมสภาพคล่อง พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้ทันทีที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีมติให้ กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมจัดทําแผนการเงินเพื่อรองรับในกรณีที่มีคนขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณี ว่างงานเป็นจํานวนมากในกรณีจําเป็นอาจต้องขอรับจัดสรรงบประมาณสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ก็สามารถจัดทําแผนขอรับเงินในส่วนนี้ได้