Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประชุม ติดตามสถานการณ์และพิจารณาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เชียงใหม่ประชุม ติดตามสถานการณ์และพิจารณาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

     การประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบจุด ความร้อนสะสม จำนวน 2,867 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,601 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,141 จุด เขต สปก. 54 จุด เขตพื้นที่การเกษตร 24 จุด ริมทางหลวง 1 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 46 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุด คือ อำเภอฮอด รองลงมาเป็นอำเภอดอยเต่า และอำเภอจอมทอง ส่วนการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีความกดอากาศในช่วงเช้า ลมสงบ และทิศทางลมที่พัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้ามาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองที่วัดจากเครื่องวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีค่า PM2.5 เฉลี่ยเกินมาตรฐาน จำนวน 11 วัน

     ด้านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับ ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 13,000 ชิ้น และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นหน้ากากอนามัย รุ่น N95 จำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการจัดทำ Safety Zone ในจังหวัดเชียงใหม่ มีร้านกาแฟ ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านค้าต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 55 แห่ง และยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล อีก 267 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 280 แห่ง ห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 15 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ Safety Zone อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

     นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาสนับสนุนการลาดตระเวนดับไฟป่าในพื้นที่เข้าถึงยาก ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และที่อำเภอสันทราย 2 แห่ง คือ ตำบลแม่แฝกใหม่ และตำบลแม่แฝก ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดความสูญเสียได้มาก

Must Read

“ปารีณา-ศรีนวล” รอด! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ปมใช้ตำแหน่งแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์

"ปารีณา-ศรีนวล" รอด! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ปมใช้ตำแหน่งแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์      วันที่ 23 กันยายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สําคัญและเป็นที่สนใจ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้องที่ 1 สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101...
error: Alert: Content is protected !!