ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

1418

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ แจ้งปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว เพื่อพักฟื้นผืนป่า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

     ประกาศกรมอุทยานแห่งฆาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสถานการณ์การเกิดไฟป่าที่รุนแรงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ส่งผลให้ระบบนิเวศบริเวณดอยเชียงดาวได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะความเสียหายของพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นในสังคมพืชกึ่งอัลไพล์ ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศ เพื่อให้สภาพป่ากลับมาฟื้นตัว ไม่เป็นการรบกวน ต่อแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า รวมทั้งเพื่อดําเนินการสํารวจผลกระทบด้านพรรณพืช โดยเฉพาะพืชเฉพาะถิ่นของสังคมพืชกึ่งอัลไพล์

     จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบกับ มาตรา 67 และมาตรา 161 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ บริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 รวมทั้งมาตรา 3 และมาตรา 106 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในกรณีบุคคลใดมีเหตุจําเป็นจะต้องเข้าไปใช้เส้นทางดังกล่าว ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าเชียงดาว พิจารณาผ่อนผันตามความจําเป็นและเหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด