กยศ. ออกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับ ให้ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี เพื่อขอบคุณและเป็นเครื่องยืนยันว่ามีวินัยทางการเงินที่ดี

506

19 มี.ค. 67 – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศออกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับ ให้ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี เพื่อขอบคุณและเป็นเครื่องยืนยันว่ามีวินัยทางการเงินที่ดี เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง

โดยแบ่งกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้กู้ยืมที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

– ประเภทที่ 1
กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย
แม้แต่ครั้งเดียว และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– ประเภทที่ 2
กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม : ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– ประเภทที่ 3
กลุ่มผู้กู้ดี : ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวนมากที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กองทุนฯจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป