เพจสภาฯ เผยสิทธิประโยชน์ของ สว. เมื่ออยู่ครบวาระ 6 ปี จะได้ “เงินเลี้ยงชีพ” เดือนละ 12,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 ปี

59

20 ต.ค. 66 – เพจเฟซบุ๊ก LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดสิทธิประโยชน์ที่อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระบุว่า

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๙ ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามข้อ ๒๗ มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่ ๑ เตือน แต่ไม่ถึง ๔๘ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
(๒) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๕๘ เดือน แต่ไม่ถึง ๙๖ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(๓) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๙๖ เตือน แต่ไม่ถึง ๑๔๔ เตือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๑๔.๓๐๐ บาท
(๔) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๑๔๔ เตือน แต่ไม่ถึง ๑๙๒ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๑๗,๘๐๐ บาท
(๕) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๑๙๒ เดือน แต่ไม่ถึง ๒๔๐ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๒๑,๔๐๐ บาท
(๖) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๒๔๐ เตือน แต่ไม่ถึง ๒๘๘ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๒๘,๕๐๐ บาท
(๗) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๒๘๘ เตือนขึ้นไป ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๓๕,๖๐๐ บาท

ที่มา : LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dd5KxeD.jpeg