Home ข่าวทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามนักเรียน-นักศึกษา "แต่งโป๊ ชู้สาว ลามก" ในสถานศึกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามนักเรียน-นักศึกษา “แต่งโป๊ ชู้สาว ลามก” ในสถานศึกษา

-

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามนักเรียน-นักศึกษา ทะเลาะวิวาท แต่งโป๊ ชู้สาว ลามก ในสถานศึกษา

     วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติ ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทําการดังกล่าว

(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทําการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติ ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกําหนดความประพฤติ ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกําหนด ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

Must Read

ฝนตก ทางมืด ปิคอัพพุ่งชนท้ายรถ จยย.ขับนำหน้า ถนนสายเลียบทางรถไฟ คนขับ-คนซ้อน บาดเจ็บ จนท.รุดช่วยเหลือส่ง รพ.สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่ เตือนใช้เส้นทางนี้ด้วยความระวัง

###ทางมืดรถยนต์ พุ่งถูกชนท้าย จยย.ดับ## ฝนตก ทางมืด ปิคอัพพุ่งชนท้ายรถ จยย.ขับนำหน้า ถนนสายเลียบทางรถไฟ คนขับ-คนซ้อน บาดเจ็บ จนท.รุดช่วยเหลือส่ง รพ.ฝ่ายหญิงเสียชีวิต 1 ราย อีกรายฝ่ายชายรอการยืนยัน เตือนใช้เส้นทางนี้ด้วยความระวัง เมื่อช่วงค่ำคืนเวลาประมาณ 20.40 น. วันที่ 14...
error: Alert: Content is protected !!