ไม่เน้นสอบ! รร.ดังลำพูน ปรับการประเมินผล ลดความเครียดให้นักเรียนจากการสอบหลายวิชา

596

24 พ.ค. 66 – สร้างความสนใจให้โลกออนไลน์ไม่น้อย หลังจากที่โรงเรียนใบบุญลำพูน จ.ลำพูน ได้ประกาศปรับวิธีวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนแบบใหม่ โดยไม่เน้นการสอบ เพื่อลดความเครียดจากการสอบหลายวิชา โดยระบุว่า

ประกาศแจ้งจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ ในปีการศึกษา 2566 ทางฝ่ายฯได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ในรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติและรายวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งจะใช้วิธีการที่หลากหลายแทนรูปแบบการสอบ ได้แก่ การสอบปฏิบัติ การทำใบงาน การทดสอบท้ายบทเรียน การทำรายงาน การนำเสนองาน หรือการส่งชิ้นงาน เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไปในการสอบหลายวิชา และมุ่งหวังให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาวิชาหลักซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ทางฝ่ายฯ จะแจ้งโครงสร้างการเก็บคะแนนรายวิชา (วิธีการและหัวข้อ) ให้กับผู้ปกครองทราบในลำดับถัดไป

อาจเป็นกราฟิกรูป พิมพ์เขียว, แผนผังในอาคาร, แผนที่ และ ข้อความ