โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกาศปรับรูปแบบการเรียนภาคฤดูร้อน ให้นักเรียนเลือกเรียนออนไลน์ได้ หลังค่าฝุ่นในเชียงใหม่ยังวิกฤติ

651

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกาศปรับรูปแบบการเรียนภาคฤดูร้อน ให้นักเรียนเลือกเรียนออนไลน์ได้ หลังค่าฝุ่นในเชียงใหม่ยังวิกฤติ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ออกประกาศถึงผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ดังนี้

  1. ระดับปฐมวัย : จัดการเรียนการสอนปกติแบบ On-site
  2. ระดับประถมศึกษา : จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning (On-Site และ Online) ส่วนกิจกรรมทัศนศึกษาตามปฏิทินนักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมตามความสมัครใจ
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ช่วงเช้า-จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning (On-Site และOnline) ช่วงบ่าย-จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site
  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning (On-Site และOnline)

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-Site หรือ Online ตามความสมัครใจ ส่วนกิจกรรมที่ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site นักเรียนสามารถเลือก มาเรียนหรือหยุดเรียนตามความสมัครใจ โดยในช่วงหลังจากเทศกาลสงกรานต์ ทางโรงเรียนจะมีการประเมินสถานการณ์ฯ อีกครั้งตามความเหมาะสมต่อไป

blank