ครม. อนุมัติวงเงิน 2,100 ล้านบาท ค่าตอบแทน อสม. และ อสส. 1.05 ล้านคน เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. – ก.ย. 65 รวม 2,000 บาทต่อคน

371

ครม. อนุมัติวงเงิน 2,100 ล้านบาท ค่าตอบแทน อสม.และ อสส. 1.05 ล้านคน เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. – ก.ย. 65 รวม 2,000 บาทต่อคน

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,100.61 ล้านบาท สำหรับโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในชุมชน  ประกอบด้วย อสม. จำนวน 1,039,729  คน และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน  10,577  คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2565 รวมเป็น 2,000 บาท/คน  โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังไม่ยุติและยังจำเป็นต้องสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ระยะ Post – Pandemic จึงได้มีการเสนอค่าตอบแทน อสม. ตามช่วงระยะเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายให้ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชนตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ย. 65  (ระยะเวลา 12 เดือน) รัฐบาลอนุมัติงบเป็นค่าตอบแทน อสม. และ อสส. รวมท้ังสิ้น 6,301.83 ล้านบาท  หรือ คิดเป็นการให้ค่าเสี่ยงภัยเฉลี่ยรวม 6,000 บาท/คน