AIS 5G ยืนหยัดสนับสนุนภารกิจ Community Isolation ภาคสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

43

AIS 5G ยืนหยัดสนับสนุนภารกิจ Community Isolation ภาคสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤศจิกายน 2564 : นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ AIS ต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังคงเป็นภารกิจหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “ภารกิจดูแลผู้ป่วยในศูนย์ Community Isolation พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มศักยภาพสัญญาณเครือข่าย 5G, AIS Fibre , AIS Wifi ยังเดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล แก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , สาธารณสุขอำเภออมก๋อย , โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลหางดง เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

AIS ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ เรามีมาตรการรัดกุมขั้นสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อในการให้บริการลูกค้าและดูแลสังคมไปพร้อมๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้วันนี้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานแบบ WFH แต่สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายและลูกค้า ก็พร้อมอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ เพื่อให้มีพลังที่จะเดินหน้าต่อ เพื่อ ‘เตรียมพร้อม ต่อสู้ ปรับตัว’ ตามบริบทของแต่ละอุตสาหกรรม หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคน จะทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนแน่นอน”

Facebook Comments