อบจ.เชียงใหม่ จัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” จำนวน 60,000 โดส ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3433

อบจ.เชียงใหม่ จัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” จำนวน 60,000 โดส ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 69,600,000 บาท (หกสิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้กับ ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีน Moderna จำนวน 60,000 โดสๆละ 1,160 บาท และมอบชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบตู้เก็บวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) : Moderna ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ และนายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 1 ตู้ โดยมี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments