ด่วน อย.แจ้งเตือน สสจ. ทุกจังหวัด หากพบวัคซีน “ซิโนแวค” บางล็อตเป็นเจลใส-เขย่าไม่หาย ให้ระงับการฉีดทันที คาดเป็นปัญหาจากการเก็บรักษาและการขนส่ง

197

ด่วน อย.แจ้งเตือน สสจ. ทุกจังหวัด หากพบวัคซีน “ซิโนแวค” บางล็อตเป็นเจลใส-เขย่าไม่หาย ให้ระงับการฉีดทันที คาดเป็นปัญหาจากการเก็บรักษาและการขนส่ง

วันที่ 29 มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ออกประกาศเรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) ระบุว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานวัคซีน CoronaVac รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใด้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของกรมควบคุมโรค ซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิดของ บริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น
ทั้งนี้หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
Facebook Comments