เชียงใหม่ออกประกาศ! ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว จากพื้นที่สีแดงเข้ม มีผล 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

1022

เชียงใหม่ออกประกาศ! ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว จากพื้นที่สีแดงเข้ม มีผล 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยมีสาระสำคัญคือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติคือแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องมีชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น ทั้งนี้นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และเมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ กรณีแรงงานต่างด้าว Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่น ๆ นายจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางของสถานที่ที่จะไปทำงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

193744390 357479165897179 6686900351008212384 n

193705122 357479212563841 7017629917044854224 n
194132913 357479189230510 2405825378948933249 n