เชียงใหม่แจ้งทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ช่วง 5-9 พ.ค. 64 นี้

blank

เชียงใหม่แจ้งทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ช่วง 5-9 พ.ค. 64 นี้

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือด่วนแจ้งไปยังทุกพื้นที่ ระบุ่วา ด้วย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 คาดหมายว่าในช่วง วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้พัดปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุม ภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูล สภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจาก ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สําหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ ผลิตผลทางการเกษตรไว้ด้วย

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยง ในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสําคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ฯลฯ

3. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการ ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยดําเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง

4. หากเกิดสถานการณ์ฯ ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกําลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เข้าสํารวจความเสียหาย และดําเนินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดําเนินการให้กองอํานวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053221470 , 053215320

Aeg7fb.jpg