เทศบาลนครเชียงใหม่ สั่งปิดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 6-17 ม.ค. 64

6245

เทศบาลนครเชียงใหม่ สั่งปิดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 6-17 ม.ค. 64

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษ ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกําหนดมาตรการให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ โดยประเมิน และกําหนดพื้นที่สถานการณ์ โดยแบ่งพื้นที่สถานการณ์เป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสุงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รายที่ 50 ของจังหวัด เชียงใหม่ จากผลการตรวจเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 พบเชื้อ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เป็น เวลา 8 วันทําการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 – 17 มกราคม 2564 ให้สถานศึกษาทําการ สอนชดเชยให้ครบตามจํานวนวันที่ปิด และให้ครู บุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาราชการโดยอาจ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือใบงานผ่านไลน์หรือเฟสบุ๊ค ในรายวิชาที่รับผิดชอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564(นายสุนทร ยามศิริ) รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่