สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

1358

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สํานักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจําปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจําเป็นไม่ได้รับความสะดวก ในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจําทํางาน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบ เลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทํารายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทํารายการผ่าน Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนําให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คํานึงถึง ความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทํางานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถนําบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนําให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจําตัวประชาชน และแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจําตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบ สิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506/ สํานักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สําหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์ เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

jAInGf.jpg