จ่อเพิ่ม “โรคความดัน-เบาหวาน-ลมชัก” ห้ามทำใบขับขี่

blank

จ่อเพิ่ม “โรคความดัน-เบาหวาน-ลมชัก” ห้ามทำใบขับขี่ ต้องให้แพทย์ประเมิน ออกใบรับรองแพทย์ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างหารือกับแพทยสภา

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 นาย ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง เปิดเผยกรณีเว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายใน 120 วัน หรือภายในประมาณวันที่ 20 ก.พ. 64 ว่า กฎกระทรวงนี้มีหลักสำคัญ 2 ข้อ โดยหนึ่งในนั้นคือการออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่

โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างหารือกับแพทยสภา เพื่อจัดทำรายละเอียดให้สอดรับกับกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถหรือมีอาการผิดปกติทางจิต หรือมีโรคที่ไม่เหมาะสมกับการขับรถ ซึ่งเดิมกำหนด 5 โรคต้องห้ามได้แก่ 1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 2.โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 3.โรคเรื้อน 4.โรคพิษสุราเรื้อรัง 5.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

ซึ่งกำลังพิจารณาเพิ่มโรคต้องห้าม อาทิ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอารมณ์สองขั้ว ออทิสติก หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 ซม.ซึ่งแพทย์ที่ต้องออกใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นผู้ประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอใบรับรองแพทย์