ครม.รับหลักการ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ควบคุมเด็กเข้าถึง ห้ามเสพแบบ 4 คูณ 100

96

ครม.รับหลักการ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ควบคุมเด็กเข้าถึง ห้ามเสพแบบ 4 คูณ 100

(12 ต.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะมากำหนดมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อม รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด เป็นผลตามมาหลังจากที่ครม.ได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่เพิกถอนพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในครั้งนั้นว่า หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติด ควรมีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะ จึงเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมประกอบด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือ ยินยอมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีขายพืชกระท่อม ห้ามไม่ให้ ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก รวมทั้งขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเร่ขาย และห้ามไม่ให้โฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดพืชกระท่อมด้วย

นอกจากนี้ยังห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม และห้ามผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปเสพพืชกระท่อมโดยนำไปผสมกับยา ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์อื่น ในลักษณะที่เรียกว่า 4 คูณ100 และห้ามไม่ให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม

อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับ 1.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.ยาที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยยา 3. อาหารที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และ 4. เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง