Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

-

เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

14 กันยายน 2563 : เอไอเอส ผู้นำ Digital Life Service Provider และนวัตกรรม IoT อันดับ 1 ที่ครอบคลุม 77 จังหวัด จับมือ ม.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตร เดินหน้าลงนามขยายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming ) นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ร่วมยกระดับเกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

​นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเอไอเอส ที่เป็นผู้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เรายังมีความมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem ในทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสรรรค์นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง โดยในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เอไอเอส จึงได้ขยายความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรของภาคเหนือ นำ Digital Infrastructure พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ร่วมสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการและดูแลฟาร์ม ความสามารถในการควบคุมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมการเรียนรู้และสัมผัสกับ Digital Economy ที่เอื้อต่อภาคธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือให้เติบโตไปด้วยกัน”

S 212049935ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นนักปฏิบัติที่สะสมภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ต่อยอดสู่เกษตรนวัตกรรม smart farm และเกษตรสมัยใหม่ พร้อมมุ่งมั่งพัฒนาเพื่อยกระดับระบบเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าภาคการเกษตร อาทิเช่น ระบบอุปกรณ์ IoT ทางการเกษตร ระบบแอปพลิเคชั่นเพื่อการสนับสนุนการทำการเกษตร (Decision support system) AI ทางการเกษตร และ ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติทางการเกษตร โดยความร่วมมือกับเอไอเอสในวันนี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความเชี่ยวชาญในภาคเกษตรกรรม เมื่อผนวกกับจุดแข็งของเอไอเอส ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่แข็งแกร่งด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยให้งานวิจัยและพัฒนาโซลูชั่น ตลอดจนแพลตฟอร์มต่างๆ สนับสนุนระบบการทำฟาร์มสมัยใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทเกษตรกรรมของไทย อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการยกระดับระบบเกษตรกรรมไทยให้สามารถไปสู่เป้าหมาย เกษตรกรรม 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 41.1 ล้านเลขหมาย (ณ มีนาคม 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ปัจจุบันครอบคลุม 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!