เชียงใหม่ประกาศ “ปิดสนามชนโค-สนามกัดปลา” พบเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ตั้งแต่ 22 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

2427

เชียงใหม่ประกาศ “ปิดสนามชนโค-สนามกัดปลา” พบเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ตั้งแต่ 22 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 22 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยให้ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปล

โดยในประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นั้น ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออก ข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และ เพื่อให้มาตรการ ป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีคําสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับ การยับยังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควต 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ให้เกิดความลักลั่น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 35/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงออกคําสั่งเพิ่มเติม ดังนี้

ให้ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน

การดําเนินการตามคําสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

qf3aEZ.jpg

Facebook Comments