กพท.ออกประกาศให้สนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศ เปิดให้เครื่องขึ้น-ลงได้เฉพาะช่วงเวลา 7 โมงถึง 1 ทุ่มเท่านั้นพร้อมกำหนดรายชื่อสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศ-ต่างประเทศได้

364
เปิดให้เครื่องขึ้น-ลงได้เฉพาะช่วงเวลา 7 โมงถึง 1 ทุ่ม

กพท.ออกประกาศให้สนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศ เปิดให้เครื่องขึ้น-ลงได้เฉพาะช่วงเวลา 7 โมงถึง 1 ทุ่มเท่านั้น พร้อมกำหนดรายชื่อสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศ-ต่างประเทศได้

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ลงนามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ท่าอากาศยานที่ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. และให้ผู้ดำเนินการสนามบินอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ให้สั้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ส่วนท่าอากาศยานที่ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ แต่หากท่าอากาศยานใดไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาทำการ ให้เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 07.00-19.00 น.

ประกาศฉบับนี้ยังกำหนดรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ โดยให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ได้แก่

  1. การให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ มีท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ 18 แห่ง ได้แก่ น่านนคร พิษณุโลก แพร่แม่สอด แม่ฮ่องสอน ล ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง
  2. การให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ 10 แห่ง ได้แก่ กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย ดอนเมือง สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน และอู่ตะเภา

นอกจากนี้ ประกาศ กพท.ฉบับดังกล่าวยังคงห้ามท่าอากาศยานให้บริการแก่อากาศยานที่ขนส่งคนโดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย เว้นแต่อากาศยานนั้นจะเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (6) อากาศยานขนส่งสินค้า

ประกาศ กพท.ฉบับนี้ ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และมาตรการป้องกันโรคตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆกำหนด ให้ผู้โดยสารได้รับทราบในเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสาร และเมื่อผู้โดยสารแสดงตนก่อนขึ้นเครื่อง (Check in) หากผู้โดยสารแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการเดินทางออกไป เนื่องจากไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศดำเนินการออกบัตรโดยสารให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนผู้โดยสารและบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยาน จะต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในท่าอากาศยานปลายทางและจังหวัดปลายทางที่ตนจะเดินทางไปโดยเคร่งครัด

cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Facebook Comments