ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 10 ล้านคน จากผลกระทบ COVID-19 รายละ 5,000 บาท 3 เดือน

541
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 10 ล้านคน จากผลกระทบ COVID-19 รายละ 5,000 บาท 3 เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา สามเดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย

  1. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 43 ล้านราย และ
  2. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่เกิน 57 ล้านราย

รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังรายงานติดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดด้วย

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์