ทม.แม่เหียะ มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างอนาคตทางการศึกษาให้เด็กๆ

4

ทม.แม่เหียะ มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างอนาคตทางการศึกษาให้เด็กๆ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมโครงการวันวิชาการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 54 คน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และจัดพิธีผูกข้อมืออวยพรให้กับเด็กๆ ที่สำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครอง เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตร หลาน รวมถึง ส่งเสริม ปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลานประสบความสำเร็จทางการศึกษาเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

IMG_8472_0_0.jpeg
IMG_8810_0_0.jpeg
IMG_8880_0_0.jpeg