กระทรวงยุติธรรม หารือผู้เชี่ยวชาญ พัฒนา “ยาทดแทนยาบ้า” ทางเลือกรักษาผู้ติดยา

4

9 ก.พ. 67 – พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทางเลือกนโยบายการจัดการปัญหายาบ้าที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด การผลิต และการพัฒนายาทดแทนยาบ้า เพื่อพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการปัญหายาบ้า

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. เผยว่ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะยาบ้าที่เป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดในไทย โดย มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 80 ของการใช้ยาเสพติดในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เสพ ผู้ติดยาบ้า และครอบครัว คนใกล้ชิดชุมชน ในวันนี้ จึงต้องมาหารือในประเด็นหลักๆ 2 ประเด็น คือ
1. การหาแนวทางให้ผู้ติดยาบ้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา และพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดยาบ้า เพราะตอนนี้ยังไม่มียารักษาโดยตรง ยาที่ใช้ได้เป็นยาที่ยังไม่มีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน (Off Label) และเป็นยานอกบัญชีทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาก
2. ความเป็นไปได้ในการใช้นโยบาย “ยาทดแทนยาบ้า” ภายใต้แนวคิดแบบการรักษาด้วยยาช่วย หรือ Medication-Assisted Treatment (MAT) และ Harm Reduction โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

427511830_786246090209316_8562124211074834824_n.jpeg

ในประเด็นแนวทางให้ผู้ติดยาบ้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา การพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดยาบ้า และเพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้นโยบาย “ยาทดแทนยาบ้า” โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านยาเสพติด จากหน่วยงานภาคี จากหลายด้าน ทั้งด้านเภสัชกรรม ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้านนโยบายยาเสพติด ด้านวิชาการ และได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ดำเนินการประชุม และหลังจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ส. จะนำผลการสรุปการประชุมข้อเสนอในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการผลิต หรือพัฒนายาทดแทนยาบ้า ต่อไป