แม่เหียะเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกายสุขใจ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

14

แม่เหียะเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกายสุขใจ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, ทหาร, รพสต., อสม. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7วันขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ส่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 มุ่งหวังให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และอำนวยความสะดวก บริการนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุด

d0JyvFP.jpeg

วันที่ 27 ธันวาคม ที่จุดตรวจ จุดสกัด หมู่ที่ 3 บริเวณคลองชลประทาน บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวรายงาน ซึ่งในพิธีเปิดโครงการฯ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขนส่ง จ.เชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และในระดับพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

d0JyJtt.jpeg

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับ จ.เชียงใหม่ และเมืองแม่เหียะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากมาย อาทิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัยการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว เที่ยวอย่างมีความสุขเกิดความประทับใจ ซึ่งทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด
นอกจากจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่ 3 แล้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เหียะ ยังดำเนินการเฝ้าระวัง ตลอด24 ชม. แล้ว ยังมีการเพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว อีกจุด

d0JyLle.jpeg
d0JyeGl.jpeg
d0Jyyfk.jpeg
d0JyFqv.jpeg
d0JyIHE.jpeg