เชียงใหม่ แจ้งเตือนทุกอำเภอและประชาชน เฝ้าระวังรับมือฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก รวมถึงน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8-14 ส.ค. 66 นี้

1962

เชียงใหม่ แจ้งเตือนทุกอำเภอและประชาชน เฝ้าระวังรับมือฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก รวมถึงน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8-14 ส.ค. 66 นี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอ ระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 14 ส.ค. 66 ร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และดินสไลด์ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พื้นที่เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ําท่วมขัง และดินสไลด์ หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือน ประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

2. หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดําเนินการ เพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พ้นภัย

3. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับ สัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

4. หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งรายงาน สถานการณ์ ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที เพื่อจะได้รายงานให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการอําเภอแจ้งเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการด้วย

ลงชื่อ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการจังหวัด