ตำรวจหางดง แจงกรณีตั้งด่าน แล้วออกใบสั่งให้คนนั่งแถวหน้าของรถยนต์ 3 คน ผิด

16271
ใบสั่งตำรวจ

**จากประเด็นโซเชียลมีผู้โพสต์ในเฟซบุ๊คข้อความว่า
“บ่อมีที่จะกินละ ข้อหานั่ง 3 คน……………..หางดง”

   จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบการกระทำผิดวินัยจราจรจากการตั้งจุดตรวจบนถนนเชียงใหม่ – ฮอด และออกใบสั่งปรับในข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และข้อหาบรรทุกโดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์ 3 คน นั้น

     สภ.หางดง ขอชี้แจงดังนี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา ๑๒๓[๓๓] ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์เกินสองคน
ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย[๓๔]
ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คำว่า “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]

** ประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหางดง