นายกฯแม่เหียะ แถลงผลงานต่อสภาฯ พร้อมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ มีความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับดีมาก

8

นายกฯแม่เหียะ แถลงผลงานต่อสภาฯ พร้อมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ มีความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับดีมาก

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

blank

โดยมีนายสมนึก ปันทะนา ประธานสภาเทศบาลบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยสมาชิกสภา 18 ท่าน รับฟัง ตามนโยบายการพัฒนาเมือง ตามหลัก 5 ยุทธศาสตร์ หลักการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาการบริหารองค์กรภายใต้ ระบบธรรมาภิบาล ซึ่งมีผลตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาอย่างครบถ้วน ได้รับความชื่นชมจากประชาชน รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก โดยยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.51

นอกจากนั้น ยังพบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ได้รับ 94.91 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.91 รวมถึงการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ร้อยละ 96.36 อีกด้วย

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จากการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองแม่เหียะ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และได้ให้ไว้กับประชาชน ดำเนินการตามโครงการต่างๆ มากมาย โดยได้กำหนดทิศทางเมืองแม่เหียะ ให้มุ่งสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมวิถี มุ่งสู่แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ นำเทคโนโลยีพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็น ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในระดับประเทศต่อไป