ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดให้กีฬา 14 ชนิด เป็น “อาชีพกีฬา” ต้องมีบัตรประจำตัว-บุคลากรนักกีฬาอาชีพ มีผลบังคับ 2 ก.พ. 67 เป็นต้นไป

105

2 ก.พ. 67 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 โดยมี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นผู้ลงนาม

สาระสำคัญของประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ในการได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ให้ครอบคลุมในทุกชนิดกีฬาตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2566 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป)
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561
(2) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ข้อ 4 ให้ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้เป็นกีฬาอาชีพ
(1) กีฬากอล์ฟ
(2) กีฬาจักรยาน
(3) กีฬาเจ็ตสกี
(4) กีฬาตะกร้อ
(5) กีฬาเทนนิส
(6) กีฬาบาสเกตบอล
(7) กีฬาแบดมินตัน
(8) กีฬาโบว์สิ่ง
(9) กีฬาฟุตบอล
(10) กีฬารถจักรยานยนต์
(11) กีฬารถยนต์
(12) กีฬาวอลเลย์บอล
(13) กีฬาสนุกเกอร์
(14) กีฬาอีสปอร์ต

ข้อ 5 ในกรณีที่สหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดประเภทกีฬาภายใต้ชนิดกีฬาตามข้อ 4 ข้างต้น ให้ถือว่าประเภทกีฬาภายใต้ของชนิดกีฬานั้น เป็นกีฬาตามประกาศนี้ด้วย เช่น สหพันธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ ประกาศให้ฟุตซอลเป็นประเภทหนึ่งภายใต้ชนิดกีฬาฟุตบอล เป็นต้น

ข้อ 6 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพหรือประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพใดที่อ้างถึงกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ และกีฬาแข่งรถยนต์ ให้หมายความถึงกีฬารถจักรยานยนต์ และกีฬารถยนต์ แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังประกาศ ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ให้นักกีฬาอาชีพต้องมีบัตรประจำตัวนักกีฬาอาชีพและบัตรประจำตัวบุคลากรกีฬาอาชีพด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป