ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

25

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

วันนี้ 19 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุม80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน โดยมีนายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท คาดหวังผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยเบื้องต้นในชุมชนได้

นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีหรือคดีทั่วไป ได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอม ผู้ไกล่เกลี่ย ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความในการเจรจา รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทของคู่ความด้วยความพึงพอใจ อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามนโนบายของศาลฎีกา ศาลจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนขั้นตอนการไกล่เกลี่ยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันนี้