ทม.แม่โจ้ นำวิสาหกิจชุมชน เปิด ซุ้มของกิ๋นบ้านเฮา ลำขนาด ในงาน เกษตรแม่โจ้ 90 ปี ชม คาดชมงาน 9 วัน กว่าครึ่งล้านคน เงินหมุนเวียน นับร้อยล้านบาท

25

ทม.แม่โจ้ นำวิสาหกิจชุมชน เปิดซุ้มของกิ๋นบ้านเฮา ลำขนาด ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ชม คาดชมงาน 9 วัน กว่าครึ่งล้านคน เงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานของกิ๋นบ้านเฮา ลำขนาดของเทศบาลเมือง (ทม.) แม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร/อาหาร/สุขภาพ วันที่ 16-24 ธันวาคมนี้ รวม 9 วัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 20 แห่ง ในเขต ทม.แม่โจ้ มีนายประหยัด ทรงคำ นายก ทม.แม่โจ้ นายวิทยา ทรงคำ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย
(พท.) พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลได้ประดับตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ กลางป่าเบญจพรรณ รับลมหนาว

d0uObiP.jpeg

รศ.ดร.วีระพล กล่าวว่า งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการแสดง ผลงานวิชาการ อาทิ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ ประดับ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุดเด่นหรือไฮไลท์งาน คือ แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมมะลิแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก เพื่อขยายพันธุ์ดังกล่าวสู่เกษตรกร เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้มากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าว คาดมีผู้ร่วมงานวันละ 50,000 คน รวม 450,000 คน สร้างรายได้และมีเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาท

นอกจากนี้ได้ร่วมกับ ทม.แม่โจ้ จัดงานของกิ๋นบ้านเฮา ลำขนาด ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือง หรือประจำถิ่นภาคเหนือ เพื่อ
กระตุ้นท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชนโดยให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศปักหมุดมาเที่ยวงานดังกล่าว พร้อม
ให้องค์ความรู้ด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น และชุมชน
ไปสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น ภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การทำวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ตอบสนองความต้องการ หรือตอบโจทย์ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคมได้

นายประหยัด กล่าวว่า งานของกิ๋นบ้านเฮา ลำขนาด เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ 20 วิสาหกิจชุมชน เพื่อนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารพื้นเมืองกว่า 60-70 เมนู มาจำหน่าย โดยมีผู้ค้ากว่า 100 ราย โดยเฉพาะอาหารพื้น
เมือง ที่เป็นเมนูเด็ด อาทิ แกงโฮ๊ะ แกงฮังเล แกงหอย ลาบคั่ว แกงขนุน ผักกาดจอ น้ำพริกอ๋อง น้ำพริกหนุ่ม น้ำ
พริกเห็ดและข่า แหนมหมก ยำจิ้นไก่ยำฮก ยำหนัง หน่อไม้ หมูปิ้งไส้ย่าง ไกย่างและส้มตำ ที่มีให้เลือกหลาก
หลายรสชาด พร้อมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปินล้านนาทุกวัน

“เป้าหมายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารประจำถิ่นภายใต้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น พร้อมนำเสนอสูตรการปรุงอาหารตามหลักโภชนาการ ที่สำคัญชุมชนได้เนียนรู้ช่องทางตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบด้วย” นายประหยัด กล่าว

นายประหยัด กล่าวอีกว่า เทศบาลยังร่วมกับ ม.แม่โจ่ จัดทำโครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว เพื่อบริหารจัดการและคัด
แยกขยะ เพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นการลดการเผาวัชพืชในที่โล่ง และฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมสร้างรายได้แก่ ชุมชน จนนำไปสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภททั่วไป อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2566 ด้วย

d0uOOSI.jpeg
d0uOjut.jpeg
d0uOlIe.jpeg
d0uODwl.jpeg
d0uOADk.jpeg
d0uOPJv.jpeg
d0uO2hE.jpeg
d0uOCEN.jpeg
d0uOuVV.jpeg
d0uOnYQ.jpeg
d0uOrRS.jpeg
d0uO8un.jpeg
d0uOHMg.jpeg