คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยวฯ 16-24 ธ.ค. 66 ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

25

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยวฯ 16-24 ธ.ค. 66 ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว :  Experience From Our Journeys >>> The Next Chapter ภายใต้โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา ชั้น 2 (The Cowboy Mall) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

d0unlNt.jpeg

อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า นิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว : Experience From Our Journeys >>> The Next Chapter มีเป้าหมายหลักเพื่อเผยแพร่เนื้อหาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์รวมทั้งความก้าวหน้าของการพัฒนางานจากผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวง อว. ) และสนองยุทธศาสตร์ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของผู้ผ่านการฝึกอบรมนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลา 8 เดือน ในรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 25 ผลงาน

ทั้งนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว วางแผนต่อยอดโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่ 2 ร่วมกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ รุ่นที่ 2 ภายในปี 2567

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว :  Experience From Our Journeys >>> The Next Chapterพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-20.00 น.

2. การเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว :  Experience From Our Journeys >>> The Next Chapter สถานที่ : ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลาจัดกิจกรรม : 16,18,20,24 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.

3. การฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถานที่ : ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการฝึกอบรมฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 หัวข้อ : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว: ถอดบทเรียน BCG สู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม วิทยากรโดย อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และ รศ.ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง ที่ปรึกษาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 หัวข้อ : From Experience Design to Holistic Tourism Destination Development: เมื่อการออกแบบประสบการณ์คือหัวใจของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบองค์รวม วิทยากรโดย คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์  ผู้ก่อตั้ง ไร่รื่นรมย์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 หัวข้อ : ปลูกสุข อย่างสร้างสรรค์ บนแนวคิดความยั่งยืน วิทยากรโดย คุณสราวุธ วงค์กาวิน ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ยังได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการผ่านการสร้างธุรกิจจำลอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup ในธีมกาดท่องสุข จัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีธุรกิจจำลองของนักศึกษาจำนวนกว่า 10 ธุรกิจ  อาทิ สินค้าชุมชนท่องเที่ยวไทเขินบ้านช่อแล ร้าน Northern Thailand Exotic  งานคราฟท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับงานนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว :  Experience From Our Journeys >>> The Next Chapter  ภายใต้โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นในช่วงการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี  : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ  ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา ชั้น 2 (The Cowboy Mall) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/TDSMAEJO

d0unbpP.jpeg
d0unObI.jpegd0unoQe.jpeg
d0unDrl.jpeg
d0unP0k.jpeg
d0unsZv.jpeg
d0un2sE.jpeg
d0unCyN.jpeg