“อลังการโคมรักษ์ เมืองแม่ออน” วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ แม่ออนแค้มป์ปิ้ง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

35

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดงาน “อลังการโคม รักษ์ เมืองแม่ออน” ประจําปี พ.ศ. 2566 ระว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 ณ แม่ออนแค้มป์ปิ้ง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

d01CJfI.jpeg

การจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้ความสําคัญในการอนุรักษ์และหวงแหนประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ อําเภอแม่ออน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการแสดงศิลปพื้นบ้าน เพื่อจะได้แสดงให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักของดีเมืองแม่ออนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรม “อลังการโคมรักษ์ เมืองแม่ออน” จัดขึ้นโดยยึดแนวคิดรักษ์โลก โดยใช้โคมลอยที่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และความพิเศษโคมทุกใบได้ผ่านการทําพิธีเสริมสิริมงคล จากวัดป่าแดดโดยมกีลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

d01CeVt.jpegโดยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นําโดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ , นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชลิต ทิพย์คํา นายอําเภอแม่ออน ร่วมพิธีเปิดงาน “อลังการโคมรักษ์ เมืองแม่ออน” อย่างเป็น ทางการ

d01CL5P.jpeg

โดยภายในงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับชมการแสดงล้านนา , การแสดงจาก ชาติพันธุ์ไทลื้อ , การแสดงของชุมชนแม่ออน , การแสดงจากโรงเรียนนาฏศิลป์ และร่วมกันปล่อยโคม จากนั้นเพลิดเพลินไปกับการแสดงสดจากวงดนตรีชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะมีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ , การแสดงดนตรีสดจาก คุณฮาร์ต สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และร่วมกันปล่อยโคม ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตปู่จ๋านลองไมค์ และ เคนน้อยร้อยลีลา โดยงานทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 23.00 น. เป็นต้นไป

โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ เลขที่ 36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศพั ท์ 093 324 2695
E-mail : ctbacm2023@gmail.com

d01CrSq.jpeg
d01C8iz.jpeg
d01CHC8.jpeg
d01CVIR.jpeg

d01C6Ha.jpeg
d01Caw0.jpeg
d01Cpou.jpeg
d01CvJZ.jpeg