ทม.แม่โจ้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท​ เบดร็อค อนาไลติดส์ จำกัด เปิดตัวแพลตฟอร์ม ยกระดับการบริการประชาชนนำไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ที่ยั่งยืน

67

ทม.แม่โจ้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาลัยวิทยาเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เบดร็อค อนาไลติดส์ จำกัด เปิดตัวแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล ยกระดับการบริการประชาชนนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เมื่อ​วันที่​ 5 ต.ค. 66 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เบดร็อค อนาไลติดส์ จำกัด เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง และระบบขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยการผสานองค์ความรู้ระดับเชี่ยวชาญ ด้านข้อมูลกับ “ปัญญาประดิษฐ์” เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย, นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ พาลพ่าย Technology Partnership Manager จากบริษัท​ เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด, นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มติจิทัล ข้อมูลเมืองในครั้งนี้ โดยมีผู้นำจาก 19 ชุมชนและ 1 กลุ่มคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังด้วย

ddfCI1Z.jpeg

นายวีรพงศ์ พาลพ่าย Technology Partnership Manager จากบริษัท​ เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มติจิทัล ข้อมูลเมือง ที่มีการนำข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ ไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลฯ ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาเมืองผ่านแพลตฟอร์มนี้ โดยในระยะแรกได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับงานด้านสวัสดิการ และด้านสาธารณสุข

ddfCyMu.jpeg

นอกจากนี้ยังเปิดตัวระบบขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล ลดระยะเวลาการขออนุมัติ เพราะสามารถกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังมี Al ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในส่วนของประชาชนก็สามารถตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างได้ด้วยตนเองได้ง่ายๆ ผ่าน Smart phone โดยไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลฯ ระหว่างการขอสามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลาผ่านเมล์หรือ Line ระบบดังกล่าวยังสามารถอออกใบอนุญาต​แบบออนไลน์ให้ประชาชนนำไปใช้งานได้ทันที

ddfu0kt.jpeg

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า เราได้ดำเนินการศึกษามาปีกว่า ก่อนที่จะได้มีการร่วมลงนามทำ MOU และร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม ยกระดับการบริการประชาชนนำไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ที่ยั่งยืนในครั้งนี้ โดยการนำแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเทศบาลฯ ด้วยการนำเทคโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับเมือง และช่วยเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก โดยทางบริษัท​ เบดร็อคฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากฝีมือคนไทย แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ผ่านระบบขออนุญาตก่อสร้าง และควบคุมอาคารอัจฉริยะจะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นตัวช่วยที่สำคัญและสนับสนุนในด้านการพัฒนาเมืองในทุกมิติ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ยกระดับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City).

ddfCMDI.jpegddfuWLP.jpegddfu7Ee.jpeg