พม. เผยยอดคนไร้บ้านทั่วประเทศกว่า 2,400 คน เตรียมพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติอย่างเท่าเทียม

62

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยยอดคนไร้บ้านทั่วประเทศกว่า 2,400 คน เตรียมพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วานนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิอิสรชน เปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count) โดยมีการปล่อยแถวขบวนรถสายด่วน พม. 1300 ลงพื้นที่แจงนับคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ อีกทั้งช่วงเย็นของวานนี้ ตน พร้อมนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดี พส. ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจแจงนับคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน ในขณะที่ หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แจงนับคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านในพื้นที่เช่นเดียวกัน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ เวลา 11.00 น. มีการสรุปยอดคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ พบว่า มีคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านทั่วประเทศ จำนวน 2,413 คน โดยพบในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวน 1,258 คน และต่างจังหวัด จำนวน 1,155 คน ซึ่งยอดคนดังกล่าว ทำให้เราทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่จังหวัดเดียวมีจำนวนมากที่สุดและมีจำนวนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ รวมกัน อีกทั้งทำให้เรามีฐานข้อมูลของคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการความจำเป็นขั้นพื้นฐานใน 5 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ/รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง