จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) เตรียมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

122

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) เตรียมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

blank
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) เตรียมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ (9 ส.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
blank blank blank
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ไว้ 5 ด้าน คือ ด้านสังคมและความมั่นคง, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ, ด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน และด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ในกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ซึ่งในการจัดทำแผนครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้มีการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 คือการพัฒนาเกษตรเพิ่มมูลค่า โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไปสู่ Smart Farmer ตลอดจนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย, ด้านที่ 2 คือเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยการส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาหาร โดยส่งเสริมให้เกิด Northern Thailand Food Valley และนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอางค์ต่างๆ และด้านที่ 3 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) อาทิ อาหารทางการแพทย์ อาหารเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น
ทั้งนี้เมื่อได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดแล้วเสร็จจะได้นำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจัดเรียงความสำคัญและเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
blank
blank
blank
blank
**********
ที่มา : ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่