เชียงใหม่สั่งยกเลิก ด่านคัดกรองโควิด-19 ทางถนน หลังสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น ตั้งแต่ 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

503

เชียงใหม่สั่งยกเลิก ด่านคัดกรองโควิด-19 ทางถนน หลังสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น ตั้งแต่ 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้อําเภอ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือ สังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมฯ มีมติให้ยกเลิกจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

o6rNHz.jpg