สรุปคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 / 2564 มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

8413

สรุปคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 / 2564 มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

?คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4/2564
1.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
2.ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
คำสั่งที่ 4
 
?คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5/2564
1. การจัดกิจกรรมน้อยกว่า 50 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
2.การจัดกิจกรรมมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน โดยต้องยื่นแผนจัดกิจกรรมพร้อมมาตรการป้องกันโรคอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนจัด
3.งดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งต้องมีเหตุผลตามความจำเป็นและมาตรการคัดกรองสูงสุด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
4.คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
5.ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
6. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
คำสั่งที่ 5 Page 1
คำสั่งที่ 5 Page 2
 
?คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2564
1.งดการออกใบอนุญาตให้มีการจัดให้มีการเล่นพนัน ชกมวย ชนโค กัดปลา และไพ่ผ่องไทย
2.ให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรค
-สนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามแสดงศิลปะมวยไทย
-สถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่ายแจก แลกเปลี่ยน สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น อาทิ ร้านเหล้าตอง ฯลฯ
3.คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
4.ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
5.มีผลตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 6 Page 1คำสั่งที่ 6 Page 2
 
?คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2564
กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม
1.ให้เปิดแบบนั่งกินที่ร้านได้ ระหว่าง 05.00 – 23.00 น. นอกเหนือเวลานี้ให้จำหน่ายแบบซื้อกลับเท่านั้น (ยกเว้นร้านที่อยู่ในท่าอากาศยาน)
2.ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว
3.ห้ามจัดแสดงดนตรี การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง การเต้น
4.คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
5.ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
6.มีผลตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 7 Page 1
คำสั่งที่ 7 Page 2
 
?คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564
กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่จะเข้ามายังพื้นที่ จ.เชียงใหม่
1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด(จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร)
-ต้องแสดงตนว่ามาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองการเดินทาง
-ต้องติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น หมอชนะ
-ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 อย่างเคร่งครัด >> https://covid-report.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/announce/1609813747384.pdf
2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
-ต้องแสดงตนว่ามาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองการเดินทาง
-ต้องติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น หมอชนะ
-ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 อย่างเคร่งครัด >> https://covid-report.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/announce/1609813747384.pdf
3.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง
-ต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางของการเดินทางต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
–ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 อย่างเคร่งครัด >> https://covid-report.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/announce/1609813747384.pdf
4.ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
5.มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
1105607
1105608